Kỳ tuyển sinh
MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Vĩnh Thuận

Từ 15/07/2022 đến 29/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục và Đào Tạo U Minh Thượng

Từ 25/06/2022 đến 06/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Phú Quốc

Từ 18/05/2022 đến 04/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Rạch Giá

Từ 01/06/2022 đến 18/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Gò Quao

Từ 11/07/2022 đến 15/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Hòn Đất

Từ 01/06/2022 đến 30/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tân Hiệp

Từ 20/07/2022 đến 30/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo An Minh

Từ 20/06/2022 đến 19/08/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Kiên Lương

Từ 08/08/2022 đến 28/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Giang Thành

Từ 20/05/2022 đến 15/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Kiên Hải

Từ 01/06/2022 đến 18/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Giồng Riềng

Từ 01/06/2022 đến 25/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 - Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Hà Tiên

Từ 01/07/2022 đến 30/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo An Biên

Từ 20/05/2022 đến 15/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Châu Thành

Từ 21/06/2022 đến 29/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Vĩnh Thuận

Từ 15/07/2022 đến 29/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo U Minh Thượng

Từ 01/06/2022 đến 15/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Phú Quốc

Từ 15/05/2022 đến 15/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Rạch Giá

Từ 01/06/2022 đến 18/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Gò Quao

Từ 11/07/2022 đến 15/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Hòn Đất

Từ 01/06/2022 đến 18/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tân Hiệp

Từ 18/06/2022 đến 30/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo An Minh

Từ 21/06/2022 đến 30/08/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Kiên Lương

Từ 01/07/2022 đến 20/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Giang Thành

Từ 20/05/2022 đến 15/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Kiên Hải

Từ 01/06/2022 đến 30/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Giồng Riềng

Từ 01/06/2022 đến 25/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 - Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Hà Tiên

Từ 01/07/2022 đến 30/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo An Biên

Từ 20/05/2022 đến 15/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Châu Thành

Từ 01/06/2022 đến 30/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 PT DTNT THCS năm học 2022-2023

Từ 01/07/2022 đến 24/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Vĩnh Thuận

Từ 04/05/2022 đến 11/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục và Đào Tạo U Minh Thượng

Từ 25/06/2022 đến 02/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh THCS năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Phú Quốc

Từ 15/05/2022 đến 15/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Rạch Giá

Từ 01/06/2022 đến 18/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Gò Quao

Từ 11/07/2022 đến 15/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Hòn Đất

Từ 01/06/2022 đến 06/08/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tân Hiệp

Từ 20/06/2022 đến 08/08/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo An Minh

Từ 20/06/2022 đến 30/08/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Kiên Lương

Từ 01/07/2022 đến 20/09/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Giang Thành

Từ 20/05/2022 đến 15/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Kiên Hải

Từ 25/05/2022 đến 23/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Giồng Riềng

Từ 01/06/2022 đến 25/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 - Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Hà Tiên

Từ 05/07/2022 đến 15/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo An Biên

Từ 20/05/2022 đến 15/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Châu Thành

Từ 06/06/2022 đến 30/07/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh THCS Test

Từ 05/06/2022 đến 12/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023

Từ 25/05/2022 đến 27/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2022-2023

Từ 25/05/2022 đến 08/06/2022

Quá thời hạn đăng ký

MN
Test1508

Từ 12/08/2022 đến 16/08/2022

Quá thời hạn đăng ký