Kỳ tuyển sinh
MN
Tuyển sinh mầm non 2023-2024 huyện Vĩnh Thuận

Từ 01/06/2023 đến 30/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2023-2024 Phòng Giáo Dục và Đào Tạo U Minh Thượng

Từ 30/05/2023 đến 30/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh mầm non năm học học 2023-2024 của PGDĐT thành phố Phú Quốc

Từ 15/03/2023 đến 15/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2023-2024 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Rạch Giá

Từ 21/08/2023 đến 28/08/2023

Chưa có kế hoạch tuyển sinh

MN
Tuyển sinh Mầm non học năm học 2023-2024

Từ 08/08/2023 đến 11/08/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non huyện Hòn Đất

Từ 01/06/2023 đến 01/08/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh trẻ 5 tuổi

Từ 24/06/2023 đến 29/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2023-2024 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh

Từ 30/06/2023 đến 20/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh các lớp mầm non NH 2023-2024 huyện Kiên Lương

Từ 01/07/2023 đến 21/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh mầm non năm học 2023-2024 phòng Giáo dục và Đào tạo Giang Thành

Từ 15/05/2023 đến 10/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
TUYỂN SINH MẦM NON NĂM HỌC 2023-2024 - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN HẢI

Từ 01/06/2023 đến 23/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2023-2024 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Giồng Riềng

Từ 01/06/2023 đến 30/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non năm học 2023-2024 - Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Hà Tiên

Từ 14/08/2023 đến 15/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Kỳ tuyển sinh mầm non đối với trẻ 2 - 5 tuổi năm học 2023 - 2024 Phòng GDĐT An Biên

Từ 13/04/2023 đến 30/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Mầm non Mẫu giáo năm học 2023-2024 Phòng GDĐT Châu Thành

Từ 25/05/2023 đến 15/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh tiểu học 2023-2024 huyện Vĩnh Thuận

Từ 01/06/2023 đến 30/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo U Minh Thượng

Từ 30/05/2023 đến 30/08/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh trung học sở vào lớp 1 năm học 2023-2024 của PGDĐT thành phố Phú Quốc

Từ 15/03/2023 đến 15/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Tiểu học năm học 2023-2024 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Rạch Giá

Từ 14/08/2023 đến 31/08/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Quao

Từ 19/06/2023 đến 29/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 huyện Hòn Đất

Từ 01/06/2023 đến 01/08/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Tiểu học PGD Tân Hiệp

Từ 25/06/2023 đến 15/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh

Từ 30/06/2023 đến 20/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 Phòng GDĐT Kiên Lương NH 2023-2024

Từ 01/06/2023 đến 22/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Tiểu học vào lớp 1 năm học 2023-2024 phòng Giáo dục và Đào tạo Giang Thành

Từ 15/05/2023 đến 10/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
TUYỂN SINH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2023-2024 - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN HẢI

Từ 01/06/2023 đến 23/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Giồng Riềng

Từ 01/06/2023 đến 30/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 - Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Hà Tiên

Từ 15/07/2023 đến 15/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Kỳ tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023 - 2024 Phòng GDĐT An Biên

Từ 13/04/2023 đến 30/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 Phòng GDĐT Châu Thành

Từ 25/05/2023 đến 30/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh vào lớp 6 PT DTNT THCS năm học 2023-2024

Từ 01/06/2023 đến 23/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh THCS 2023-2024 huyện Vĩnh Thuận

Từ 05/05/2023 đến 25/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 Phòng Giáo dục và Đào tạo U Minh Thượng

Từ 30/05/2023 đến 16/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh trung học sở vào lớp 6 năm học 2023-2024 của PGDĐT thành phố Phú Quốc

Từ 15/03/2023 đến 15/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh THCS năm học 2023-2024 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Rạch Giá

Từ 29/05/2023 đến 26/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 Phòng Giáo dục và Đào tạo Gò Quao

Từ 01/06/2023 đến 15/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2023-2024 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất

Từ 01/06/2023 đến 29/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh THCS PGD Tân Hiệp

Từ 25/05/2023 đến 06/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo An Minh

Từ 29/05/2023 đến 30/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 Phòng GDĐT Kiên Lương NH 2023-2024

Từ 28/05/2023 đến 05/08/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh Trung học cơ sở vào lớp 6 năm học 2023-2024 phòng Giáo dục và Đào tạo Giang Thành

Từ 15/05/2023 đến 10/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2023-2024 - PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN HẢI

Từ 01/06/2023 đến 23/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Giồng Riềng

Từ 01/06/2023 đến 30/06/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 - Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo TP Hà Tiên

Từ 19/06/2023 đến 08/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023 - 2024 Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo An Biên

Từ 13/04/2023 đến 30/09/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 Phòng GDĐT Châu Thành

Từ 25/05/2023 đến 07/07/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2023-2024

Từ 13/05/2023 đến 27/05/2023

Quá thời hạn đăng ký

MN
Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024

Từ 28/05/2023 đến 11/06/2023

Quá thời hạn đăng ký