Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến

SỐ MÁY HỖ TRỢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Số TT Đơn vị Số điện thoại Địa chỉ email tiếp nhận
1 MN Xã Hưng Yên 0834507479 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
2 MN Thị Trấn Thứ Ba 0814281386 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
3 MN Xã Nam Thái 2973528666 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
4 MN Xã Nam Yên 0916592595 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
5 MN Xã Tây Yên 0297511666 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
6 MN Xã Tây Yên A 0847476001 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
7 MN Xã Đông Thái 02973524995 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
8 MN Xã Đông Yên 0853911920 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
9 MN Xã Nam Thái A 02973518335 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
10 MN Đông Hưng B 0949777008 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
11 MN Thuận Hoà 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
12 MN Thị trấn Thứ 11 0297884076 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
13 MN Vân Khánh 0918043449 mnvankhanh@anminh.edu.vn
14 MN Vân Khánh Tây 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
15 MN Vân Khánh Đông 2973292311 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
16 MN Đông Hưng 0945498883 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
17 MN Đông Hưng A 0912433151 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
18 MN Đông Thạnh 02973525555 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
19 MN Tân Thạnh 02973545555 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
20 MN Đông Hòa 0984159757 tuyensinhmndonghoa@gmail.com
21 MN Bàn Thạch 02973653442 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
22 MN Bàn Tân Định 0377818186 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
23 MN Hoa Mai 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
24 MN Hòa Hưng 0939761691 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
25 MN Hòa Lợi 02973640222 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
26 MN Họa Mi 0948579313 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
27 MN Long Thạnh 0382708085 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
28 MN Ngọc Hòa 0297655688 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
29 MN Ngọc Thuận 02973639890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
30 MN Ngọc Thành 0832475899 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
31 MN Thạnh Bình 02973821434 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
32 MN Thạnh Hòa 0989383454 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
33 MN Thạnh Hưng 02973633343 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
34 MN Thạnh Lộc 0919522084 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
35 MN Thạnh Phước 0933211005 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
36 MN Vĩnh Phú 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
37 Mầm non Vĩnh Thạnh 0978257173 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
38 MN Hoa Hồng 02973863954 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
39 MN Thị Trấn Gò Quao 0985331478 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
40 MN Thới Quản 0823881063 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
41 MN Vĩnh Hòa Hưng Bắc 0949665900 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
42 MN Vĩnh Hòa Hưng Nam 02973590721 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
43 MN Vĩnh Phước A 0834522389 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
44 MN Vĩnh Phước B 0949327727 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
45 MN Vĩnh Thắng 02972202077 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
46 MN Vĩnh Tuy 0914181334 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
47 MN Định An 02973825177 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
48 MN Định Hòa 02973676777 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
49 MN Xã Thủy Liễu 0916074918 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
50 MG Bình Giang 02973780153 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
51 MG Lình Huỳnh 02973 789678 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
52 MG Mỹ Hiệp Sơn 0989852400 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
53 MG Mỹ Lâm 0944831836 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
54 MG Mỹ Phước 0981652659 c0myphuoc.hondat.kiengiang@moet.edu.vn
55 MG Mỹ Thuận 02973744284 c0mythuanhd.kiengiang@moet.edu.vn
56 MG Mỹ Thái 0974908676 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
57 MG Nam Thái Sơn 0943688757 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
58 MG Sóc Sơn 02973842878 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
59 MG Sơn Bình 0985710709 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
60 MG Sơn Kiên 0916207899 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
61 Mâm non Thị trấn Hòn Đất 0986209958 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
62 MG Thổ Sơn 0977444676 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
63 MN Bình Sơn 02973507776 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
64 MN Tân Khánh Hòa 02973760741 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
65 MN Vĩnh Phú 2973761118 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
66 MN Phú Mỹ 02973859009 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
67 MN Phú Lợi 02972212889 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
68 MN Vĩnh Điều 02976.555.119 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
69 MN Bình An 0835555301 c0binhankl.kiengiang@moet.edu.vn
70 MN Bình Trị 0919860366 c0binhtrikl.kiengiang@moet.edu.vn
71 MN Dương Hòa 02973705455 c0duonghoakl.kiengiang@moet.edu.vn
72 MN Hoa Mai 2973751337 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
73 MN Hòa Điền 02973609272 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
74 MN Kiên Bình 1 02973762456 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
75 MN Thị Trấn Kiên Lương 0773856139 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
76 MG Hương Sen 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
77 MG Họa Mi 2973863246 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
78 MG Thạnh Trị 0989861927 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
79 MG Thạnh Đông B 0392524227 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
80 MG Tân Hiệp A 02973730199 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
81 MG Tân Hòa 2973713555 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
82 MG Tân Hội 0974535735 tuyensinhkiengiang.eduvi.vn
83 MG Tân Thành 0917066816 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
84 MN Sơn Ca 0908315746 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
85 MN Thị trấn Tân Hiệp 02973834438 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
86 MG Hoa Hồng 02973901919 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
87 MG Tân An 0979021172 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
88 MN Sao mai 2973863018 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
89 MN Minh Thuận 1 02973568009 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
90 MN Minh Thuận 2 02973827555 .
91 MN An Minh Bắc 0914139911 mntuyensinh@gmail.com
92 MN Hòa Chánh 0913336511 tuyensinhmnhc.umt@gmail.com
93 MN Thạnh Yên 2 0944080812 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
94 MN Thạnh Yên A 03972521122 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
95 MN Vĩnh Hòa 02973571088 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
96 MN Thạnh Yên 1 0917970417 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
97 MG Bình Minh 02973827799 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
98 MG Phong Đông 0918528339 c0phongdong@vinhthuan.edu.vn
99 MG Tân Thuận 09273566222 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
100 MG Vĩnh Bình Bắc 2973579229 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
101 MG Vĩnh Bình Nam 02973573214 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
102 MG Vĩnh Phong 02973580054 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
103 MG Vĩnh Thuận 02973560492 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
104 MG Hoa Lan 02973897237 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
105 MG Hoa Mai 02973864088 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
106 MG Hương Sen 2973777550 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
107 MG Họa Mi 0976524455 tuyensinh.maugiaohoami.com
108 MG Măng Non 2973862252 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
109 MG Ánh Dương 02973962919 c0anhduongrg.kienngiang@moet.edu.vn
110 MN Bình Minh 02978551666 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
111 MN Hoa Hồng 0949787832 c0hoahongrg.kiengiang@moet.edu.vn
112 MN Hướng Dương 02973811887 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
113 MN Sao Mai 02973863018 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
114 MN Sen Hồng 02973947880 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
115 MN Vành Khuyên 02973863284 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
116 MN Ngôi Sao 0918702089 c0ngoisaorg.kiengiang@moet.edu.vn
117 Mẫu giáo Mỹ Đức 02972660777 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
118 Mẫu giáo Tô Châu 02973850015 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
119 Mầm non Hà Tiên 02973965542 c0hatienht.kiengiang@moet.edu.vn
120 Mầm non Đông Hồ 02973852063 c0mndonghoht.kiengiang@moet.edu.vn
121 MG Mong Thọ 0945213641 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
122 MG Xã Mong Thọ A 0988407770 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
123 MG Xã Mong Thọ B 0945656449 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
124 MG Xã Vĩnh Hòa Phú 0919002088 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
125 MN Xã Bình An 0856061461 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
126 MN Xã Giục Tượng 02973 618 174 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
127 MN Xã Minh Hòa 0974800787 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
128 MN Xã Vĩnh Hòa Hiệp 02973839201 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
129 MG Xã Thạnh Lộc 0916242924 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
130 MN Hòa An 02973642345 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
131 MG Thị Trấn 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
132 MN Minh Lương 0847669237 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
133 MN Bãi Thơm 02976629639 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
134 MN Cửa Cạn 029738518875 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
135 MN Cửa Dương 0907278996 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
136 MN Dương Đông 02973846479 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
137 MN Gành Dầu Admin_truong c0ganhdaupq.kiengiang@moet.edu.vn
138 MN Hàm Ninh 01279240526 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
139 MN Hồ Thị Nghiêm 02976628877 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
140 Mầm non An Thới 02976290674 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
141 Mầm non Thuận Yên 02973956188 abc@gmail.com
142 MN Kiểm thử 012345678 abc@gmail.com
143 TH Hòn Tre '02973830051 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
144 TH An Sơn 2973830706 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
145 TH&THCS Hòn Nghệ 0949262645 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
146 TH&THCS Tiên Hải 02973855928 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
147 TH&THCS Sơn Hải 0987273005 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
148 TH&THCS Thổ Châu 0946780570 thcsthochaupq.kiengiang@moet.edu.vn
149 PTNC iShool Rạch Giá 02973899689 ptncishoolrachgia.kiengiang@moet.edu.vn
150 MN&TH&THCS&THPT Nam Du 02973831976 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
151 Đơn vị test dùng thử phần mềm 01234567890 mntanuyccen@gmail.com
152 TH Minh Lương 1 02973836142 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
153 TH Minh Lương 2 0815574699 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
154 TH Minh Lương 3 0829095234 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
155 Tiểu học Hoà An 02973642079 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
156 TH Thị Trấn 1 02973828201 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
157 TH Thị Trấn 2 02973829224 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
158 TH An Thới 1 0773844043 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
159 TH An Thới 2 0838557108 quanlymailtuyensinh@gmail.com
160 TH An Thới 3 0964556879 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
161 TH Cửa Dương 1 0914497658 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
162 TH Cửa Dương 2 0916663394 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
163 TH Dương Tơ 1 02973607227 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
164 TH Dương Tơ 2 0946441645 quanlymailtuyensinh@gmail.com
165 TH Dương Đông 1 02973846088 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
166 TH Dương Đông 2 02973846272 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
167 TH Dương Đông 3 02973980357 tuyensinhkiengiang.eduvi.vn
168 TH Dương Đông 4 0939252986 tuyensinh.huongviet@gmail.com
169 Trường TH Bình Minh 919214216 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
170 TH Tân Thuận 2 0949483054 c1tanthuan@vinhthuan.edu.vn
171 TH Vĩnh Phong 4 0917474369 pvlan@vinhthuan.edu.vn
172 TH Võ Văn Kiệt 0948885717 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
173 TH Vĩnh Bình Bắc 1 02973579027 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
174 TH Vĩnh Bình Bắc 3 0918997708 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
175 TH Vĩnh Bình Bắc 4 0396391343 c1vinhbinhbac4@vinhthuan.edu.vn
176 TH Vĩnh Phong 1 0949483054 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
177 TH Vĩnh Phong 3 0916662166 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
178 TH Vĩnh Thuận 1 0949040235 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
179 TH Lý Tự Trọng 02973863214 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
180 TH Châu Văn Liêm 02973810080 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
181 TH Hồng Bàng 0919913111 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
182 TH Kim Đồng 0919002379 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
183 TH Lê Lợi 0772111379 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
184 TH Lê Thị Hồng Gấm 0946780090 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
185 TH Lê Văn Tám 0913606318 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
186 TH Lý Thường Kiệt 0918922955 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
187 TH Lương Thế Vinh 02973864015 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
188 TH Mạc Đĩnh Chi 2976257173 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
189 TH Nguyễn Bá Ngọc 0938465300 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
190 TH Nguyễn Chí Thanh 0365173892 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
191 TH Nguyễn Hiền 0297 3942528 c1nguyenhienrg.kiengiang@moet.edu.vn
192 TH Nguyễn Huệ 0818430263 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
193 TH Nguyễn Thái Bình 0343302301 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
194 TH Phạm Ngũ Lão 0942262098 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
195 TH Trưng Vương 0919722092 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
196 TH Trương Định 0947330738 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
197 TH Trần Bình Trọng 0826663477 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
198 TH Trần Khánh Dư 0942522905 tuyensinhtkd488@gmail.com
199 TH Trần Nhật Duật 0919808170 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
200 TH Trần Quốc Toản 0969663139 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
201 TH Trần Văn Ơn 02973910130 c1tranvanonrg.kiengiang@moet.edu.vn
202 TH Âu Cơ 0908603275 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
203 TH Đinh Bộ Lĩnh 0919484405 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
204 TH Bình An 1 02973.837.296 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
205 TH Bình An 2 0913105523 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
206 TH Bình An 3 02973838858 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
207 TH Bình An 4 0983495557 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
208 TH Giục Tượng 1 02973900991 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
209 TH Giục Tượng 2 02976589909 tieuhocgiuctuong02@gmail.com
210 TH Giục Tượng 3 0986232214 tieuhocgiuctuong3@gmail.com
211 TH Minh Hòa 1 0947334180 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
212 TH Minh Hòa 2 02973505949 thminhhoa2@gmail.com
213 TH Minh Hòa 3 0978125158 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
214 TH Minh Hòa 4 02973505550 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
215 TH Mong Thọ 1 0919020351 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
216 TH Mong Thọ 2 914575997 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
217 TH Mong Thọ A1 0979404858 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
218 TH Mong Thọ A2 0945 240 719 tieuhocmongthoa2@gmail.com
219 TH Mong Thọ B1 0949635930 mongthob1@gmail.com
220 TH Mong Thọ B2 0988391790 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
221 TH Mong Thọ B3 0913864597 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
222 TH Thạnh Lộc 1 2973702768 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
223 TH Thạnh Lộc 2 984262272 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
224 TH Thạnh Lộc 3 0917855108 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
225 TH Vĩnh Hòa Hiệp 1 02973837028 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
226 TH Vĩnh Hòa Hiệp 2 0919113273 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
227 TH Vĩnh Hòa Phú 1 0986091994 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
228 TH Vĩnh Hòa Phú 2 02973836456 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
229 Tiểu học Đông Hồ 02973852132 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
230 Tiểu học Bình San 0985768789 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
231 TH Pháo Đài 1 02973951562 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
232 TH Thuận Yên 02973852290 Thuanyen52021@gmail.com
233 TH Tô Châu 02973851956 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
234 TH Mỹ Đức 02976616939 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
235 TH Trần Quốc Toản 0914965070 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
236 TH Hòa Chánh 1 02973828755 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
237 TH Thạnh Yên 2 0917131296 thty2.umt@gmail.com
238 TH Thạnh Yên A2 0918686548 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
239 TH An Minh Bắc 1 0917110830 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
240 TH An Minh Bắc 4 0944802821 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
241 TH Hòa Chánh 2 0914504041 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
242 TH Minh Thuận 1 0949600118 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
243 TH Minh Thuận 5 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
244 TH Minh Thuận 6 0916828922 thminhthuan62020.umt@gmail.com
245 TH Phạm Văn Hớn 0824567824 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
246 TH Thạnh Yên 1 02973520019 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
247 TH Vĩnh Hòa 1 0772158584 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
248 TH Thạnh Yên A1 02973520182 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
249 TH Thạnh Quới 0939423111 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
250 TH Thạnh Trúc 0375317060 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
251 Trường Tiểu học Thạnh Trị 0914188079 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
252 TH Thạnh Đông 1 0967119881 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
253 TH Thạnh Đông 3 0369922666 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
254 TH Thạnh Đông A1 0932882234 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
255 TH Thạnh Đông A4 0947334275 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
256 TH Thạnh Đông B1 0772146685 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
257 TH Thạnh Đông B2 0945303015 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
258 TH Thị Trấn 2 0829759754 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
259 TH Thị Trấn Tân Hiệp 1 0949775776 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
260 TH Tân An 0984742269 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
261 TH Tân Hòa 1 0358399970 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
262 TH Tân Hòa 2 0908167375 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
263 TH Tân Hội 1 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
264 TH Tân Thành 1 0963838535 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
265 TH Tân Thành 2 0984275162 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
266 TH Đông Lộc 0915786511 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
267 TH Dương Hòa 0918210930 tuyensinhkiengiang.eduvi.vn
268 TH Hòa Điền 02973605252 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
269 TH Thị Trấn Kiên Lương 1 02973853018 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
270 TH Thị Trấn Kiên Lương 2 02973853487 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
271 TH Thị Trấn Kiên Lương 3 0974923920 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
272 TH Bình An 0365221729 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
273 TH Phú Lợi 0911651652 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
274 TH Phú Mỹ 02973859005 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
275 TH Trần Thệ 02973756709 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
276 TH Tân Khánh Hòa 02973760651 bennp.c1tkh@giangthanh.edu.vn
277 TH Vĩnh Phú 02976 616569 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
278 TH Bình Giang 1 0919244621 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
279 TH Bình Giang 2 0987192052 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
280 TH Bình Sơn 1 0988990963 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
281 TH Bình Sơn 3 0987174227 c1binhson3.hondat.kiengiang@moet.edu.vn
282 TH Giàn Gừa 0961062330 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
283 TH Hiệp Tân 029776554740 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
284 TH Hiệp Bình 02972233810 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
285 TH Hòa Tiến 02973784155 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
286 TH Mương Kinh 0942516162 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
287 TH Mỹ Hiệp Sơn 02976597440 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
288 TH Mỹ Lâm 1 0919823767 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
289 TH Mỹ Lâm 3 0919758096 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
290 TH Mỹ Phú 02973706777 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
291 TH Mỹ Phước 0986746014 tuyensinh.huongvietdm@huongviet.com
292 TH Mỹ Thuận 0918393206 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
293 TH Nam Thái Sơn 0387254327 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
294 TH Sơn Kiên 1 02973841238 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
295 TH Sơn Kiên 3 02973842188 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
296 TH Thành Công 029741341 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
297 TH Thị Trấn Hòn Đất 1 02973841085 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
298 TH Thị Trấn Sóc Sơn 0988991219 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
299 TH Thổ Sơn 0362244670 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
300 TH Tân Hưng 0989825371 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
301 TH Hòn Sóc 0388922077 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
302 TH Lình Huỳnh 0869971747 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
303 TH Phước Thạnh 0916919360 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
304 TH 1 Vĩnh Hòa Hưng Bắc 0976595875 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
305 TH Số 1 Vĩnh Hòa Hưng Nam 0913824929 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
306 TH Số 1 Vĩnh Phước A 0763699315 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
307 TH Số 1 Vĩnh Phước B 0919534580 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
308 TH Số 2 Vĩnh Hòa Hưng Nam 0987166871 c1vhhnam2.goquao.kiengiang@moet.edu.vn
309 TH Xã Thới Quản 2 0852668388 c1thoiquan2.goquao.kiengiang@moet.edu.vn
310 TH Số 2 Xã Thủy Liễu 0913631308 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
311 TH Thị Trấn Gò Quao 0369482933 c1thitran1.goquao.kiengiang@moet.edu.vn
312 TH Vĩnh Phước A2 0949096633 c1vinhphuoc2.goquao.kiengiang@gmail.com
313 TH Vĩnh Phước B2 0944136433 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
314 TH Vĩnh Thắng 0834515499 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
315 Trường TH số 3 xã Vĩnh Tuy 0974442092 c1vinhtuy3.goquao.kiengiang@moet.edu.vn
316 TH Xã Thới Quản 1 0834565736 c1thoiquan1.goquao.kiengiang@gmail.com
317 TH số 1 Xã Vĩnh Tuy 0389702287 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
318 TH Định Hòa 1 0912441296 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
319 Trường Tiểu học Xã Định Hòa 2 0984134111 c1dinhhoa2.goquao.kiengiang@moet.edu.vn
320 TH Định Hòa 3 0916727576 c1dinhhoa3.goquao.kiengiang@moet.edu.vn
321 TH 2 Vĩnh Hòa Hưng Bắc 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
322 TH số 2 xã Định An 029738528054 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
323 TH Định An 3 0987875309 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
324 TH số 1 Xã Thủy Liễu 0913821094 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
325 TH số 1 xã Định An 0907628672 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
326 TH Bàn Thạch 0913336445 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
327 TH Bàn Tân Định 0949494977 c1bantandinh1gr.kiengiang@moet.edu.vn
328 TH Bàn Tân Định 3 0986227266 c1bantandinh3gr.kiengiang@moet.edu.vn
329 TH Danh Thợi 0917488861 c1danhloigr.kiengiang@moet.edu.vn
330 TH Thị Trấn Giồng Riềng 2 02973.821.785 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
331 Trường TH Hòa Hưng 2 0918957818 c1hoahung2gr@gmail.com
332 TH Hòa Lợi 1 0939884173 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
333 TH Hòa Lợi 2 02973640379 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
334 TH Hòa Thuận 0943679379 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
335 TH Long Thạnh 1 0989885459 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
336 TH Long Thạnh 3 0989845657 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
337 TH Long Thạnh 4 0379242787 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
338 TH Ngọc Chúc 0943223479 c1ngocchuc1gr.kiengiang@moet.edu.vn
339 TH Ngọc Chúc 3 0947300733 c1ngocchuc3gr.kiengiang@moet.edu.vn
340 TH Ngọc Chúc 4 0919522399 dangvk.c1ngocchuc4@giongrieng.edu.vn
341 TH Ngọc Hòa 0962750862 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
342 TH Ngọc Thuận 02973639490 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
343 TH Ngọc Thành 02973639067 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
344 TH Thạnh Bình 1 0919316345 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
345 TH Thạnh Bình 2 077 7767574 c1thanhbinh2gr.kiengiang@moet.edu.vn
346 TH Thạnh Hòa 1 02973630166 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
347 TH Thạnh Hòa 2 0919716067 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
348 TH Thạnh Hưng 1 0919209992 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
349 TH Thạnh Hưng 2 0918098545 c1thanhhung2gr.kiengiang@moet.edu.vn
350 TH Thạnh Lộc 1 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
351 TH Thạnh Lộc 2 0932849954 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
352 TH Thạnh Phước 0297635297 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
353 TH Thị Trấn Giồng Riềng 1 0918.437.672 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
354 TH Thị Trấn Giồng Riềng 3 0945114797 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
355 TH Vĩnh Thạnh 0817383456 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
356 TH Hòa Hưng 1 0919515533 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
357 TH Danh Coi 0983825938 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
358 TH Thuận Hòa 1 0919303588 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
359 TH Thuận Hòa 3 0919252660 tuyensinh.thuanhoa3.anminh@gmail.com
360 TH Thuận Hòa 4 0918975607 ththuanhoa4@anminh.edu.vn
361 TH Thị trấn 1 0916583518 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
362 TH Thị trấn 2 988391273 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
363 TH Tân Thạnh 1 0915591218 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
364 TH Tân Thạnh 2 0819531363 thtanthanh2@anminh.edu.vn
365 TH Vân Khánh 1 0919712051 thvankhanh1@anminh.edu.vn
366 TH Vân Khánh 2 0986222463 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
367 TH Vân Khánh Đông 1 0913682633 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
368 TH Vân Khánh Đông 2 0844221012 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
369 TH Đông Hòa 1 0297533336 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
370 TH Đông Hòa 2 02973882091 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
371 TH Đông Hòa 3 09423911410 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
372 TH Đông Hòa 4 091939499 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
373 TH Đông Hòa 5 0919556195 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
374 TH Đông Hưng 1 0985875142 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
375 TH Đông Hưng 2 0917422934 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
376 TH Đông Hưng A1 0815875253 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
377 TH Đông Hưng A2 02973542904 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
378 TH Đông Thạnh 1 0949867258 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
379 TH Đông Thạnh 2 0856063399 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
380 TH Đông Hưng B 0917950398 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
381 TH Hưng Yên 1 0983414562 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
382 TH Nam Thái 1 02973882540 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
383 TH Nam Thái 2 02973882740 c1namthai2abkiengiang@moet.edu.vn
384 TH Nam Thái 3 02973528678 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
385 TH Nam Thái A 1 0946142281 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
386 Trường Tiểu học Nam Thái A 2 02973528154 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
387 TH Nam Yên 1 02973528777 c1namyen1ab.kiengiang@moet.edu.vn
388 TH Nam Yên 2 02973881439 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
389 TH Nam Yên 3 0914596770 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
390 TH Thị Trấn Thứ Ba 1 02973881605 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
391 TH Thị Trấn Thứ Ba 3 0906929224 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
392 TH Tây Yên 1 02973512007 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
393 TH Tây Yên 2 0297 6506824 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
394 TH Tây Yên A 2 0839950650 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
395 TH Tây Yên A1 02973512040 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
396 TH Đông Thái 1 0919 766 530 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
397 TH Đông Thái 2 0974447360 c1dongthai2ab.kiengiang@moet.edu.vn
398 TH Đông Thái 3 0398762017 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
399 TH Đông Thái 4 0855492084 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
400 TH Đông Thái 5 0915885427 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
401 TH Đông Yên 1 1234567890 tuyensinhdy1@gmail.com
402 TH Đông Yên 2 0919827757 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
403 TH Đông Yên 3 0919394520 c1dongyen3ab.kiengiang@moet.edu.vn
404 TH Thị Trấn Thứ Ba 2 0914717847 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
405 TH Hưng Yên 2 02973880730 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
406 TH&THCS Vân Khánh Tây 0917644766 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
407 TH&THCS Vĩnh Phú B 0967461284 c12vinhphubgt.kiengiang@moet.edu.vn
408 TH&THCS Vĩnh Điều 0919008149 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
409 TH&THCS Bàn Thạch 0988991015 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
410 TH&THCS Huỳnh Tố 0919530130 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
411 TH&THCS Ngọc Hòa 02973823818 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
412 TH&THCS Ngọc Thuận 0939575377 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
413 TH&THCS Ngọc Thành 0979827901 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
414 TH&THCS Hòa Thuận 01228310066 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
415 THCS Giồng Kè 02976565915 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
416 TH&THCS Mỹ Thái 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
417 TH&THCS Thuận Tiến 0946851234 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
418 TH&THCS Thị Trấn Hòn Đất 2 02973785032 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
419 TH&THCS Vàm Rầy 0293781622 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
420 TH&THCS Thạnh Đông 0916475688 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
421 TH&THCS Thạnh Đông 1 0939629266 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
422 TH&THCS Thạnh Đông A 0914255077 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
423 TH&THCS Thạnh Đông A2 02973730740 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
424 TH&THCS Thị trấn Tân Hiệp 02973834233 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
425 TH&THCS Tân An 0376833422 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
426 TH&THCS Tân Hiệp A2 0918737750 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
427 TH&THCS Tân Hiệp A3 0919973435 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
428 TH&THCS Tân Hiệp A5 0826655998 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
429 TH&THCS Tân Hiệp B 0981333230 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
430 TH&THCS Tân Hội 0918528636 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
431 TH&THCS Đông Thọ 02973835404 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
432 TH &THCS An Thới 2 0395888986 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
433 TH&THCS Bãi Bốn 02976618666 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
434 TH&THCS Bãi Thơm 02973845717 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
435 TH&THCS Cửa Cạn 02973986011 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
436 TH&THCS Cửa Dương 02973707236 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
437 TH&THCS Gành Dầu 0919722259 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
438 TH&THCS Hàm Ninh 0903902567 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
439 TH&THCS Hòn Thơm 0918006434 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
440 TH&THCS Phan Huy Chú 0939299509 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
441 TH&THCS Trần Hưng Đạo 02973899078 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
442 THCS Vĩnh Phong 2 02973828054 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
443 THCS Vĩnh Thuận 02973829589 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
444 TH&THCS Phong Đông 0913707728 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
445 TH&THCS Tân Thuận 1 0919574733 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
446 TH&THCS Tân Thuận 2 02973560422 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
447 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc 01258611211 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
448 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 02973829373 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
449 TH&THCS Vĩnh Bình Nam 1 0913131411 dvlinh@vinhthuan.edu.vn
450 TH&THCS Kiên Bình 1 0919934850 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
451 TH&THCS Kiên Bình 2 0888609900 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
452 TH&THCS Minh Thuận 4 0988231831 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
453 TH&THCS An Minh Bắc 3 02973548518 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
454 TH&THCS Hoà Chánh 3 02973576020 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
455 TH&THCS Minh Thuận 2 02973568065 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
456 TH&THCS Vĩnh Hòa 2 0947304324 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
457 TH&THCS Hòa An 02973823089 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
458 TH&THCS Cừ Đứt 02973850740 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
459 TH&THCS Pháo Đài 02973851970 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
460 TH&THCS Nguyễn Trung Trực 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
461 TH&THCS Bình Trị 02973854659 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
462 TH&THCS Kiên Hảo 02976294175 c2kienhao.hondat.kiengiang@moet.edu.vn
463 TH&THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận 02973574201 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
464 THCS&THPT Võ Văn Kiệt 0911234455 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
465 Trường Test 01 09768689 test@gmail.com
466 PT DTNT THPT Kiên Giang 02973963113 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
467 THCS Thị Trấn 1234567890 c2thitran@vinhthuan.edu.vn
468 THCS Minh Lương 0918294545 tuyensinhthcsml2022@gmail.com
469 PT DTNT THCS Châu Thành 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
470 THCS Dương Tơ 0919716018 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
471 THCS An Thới 1 02973844026 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
472 THCS Dương Đông 1 02973846337 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
473 THCS Dương Đông 2 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
474 THCS Chu Văn An 0919095513 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
475 THCS Hùng Vương 02973863090 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
476 THCS Lê Quý Đôn 0946944037 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
477 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 0962717828 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
478 THCS Nguyễn Du 0985100002 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
479 THCS Nguyễn Trãi 0907881138 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
480 THCS Nguyễn Trường Tộ 02973864030 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
481 THCS Ngô Quyền 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
482 THCS Ngô Sĩ Liên 02973899250 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
483 THCS Võ Nguyên Giáp 02976617222 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
484 THCS Võ Trường Toản 0918481972 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
485 PT DTNT THCS Hà Tiên 0344036940 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
486 PT DTNT THCS Giồng Riềng 02973654233 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
487 PT DTNT THCS Gò Quao 0932899844 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
488 PT DTNT THCS An Biên 02973543999 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
489 THCS Bình San 02973852081 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
490 THCS Mỹ Đức 02973850802 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
491 THCS Thuận Yên 02973852602 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
492 THCS Tô Châu 02976281660 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
493 THCS Đông Hồ 02976606079 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
494 THCS An Lạc 2973838958 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
495 THCS Bình An 0913778594 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
496 THCS Giục Tượng 02973801425 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
497 THCS Minh Hòa 0918528615 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
498 THCS Mong Thọ A 02978655573 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
499 THCS Mong Thọ B 0919155419 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
500 THCS Vĩnh Hòa Hiệp 0947204411 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
501 THCS Vĩnh Hòa Phú 02973801680 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
502 THCS Thạnh Lộc 02973505165 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
503 THCS An Sơn 02793777178 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
504 THCS An Minh Bắc 0984512417 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
505 THCS Hòa Chánh 02973828919 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
506 THCS Minh Thuận 3 0916408834 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
507 THCS Thạnh Yên 02973520085 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
508 THCS Thạnh Yên A 0949400094 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
509 THCS Thạnh Trị 0822621722 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
510 THCS Thạnh Đông 0918528636 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
511 THCS Thạnh Đông A 02973730020 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
512 THCS Thạnh Đông B 0947202838 c2thanhdongbth.kiengiang@moet.edu.vn
513 THCS Thị trấn Tân Hiệp 02973834523 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
514 THCS Tân Hiệp B2 0919697959 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
515 THCS Tân Hòa 0773710181 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
516 THCS Tân Thành 02973709947 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
517 THCS Phú Mỹ 02973756056 c2phumygt.kiengiang@moet.edu.vn
518 THCS Tân Khánh Hòa 02972600007 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
519 THCS Vĩnh Phú 2973609494 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
520 THCS Dương Hòa 02973755140 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
521 THCS Hòa Điền 02973753456 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
522 THCS Thị Trấn Kiên Lương 1 02973857641 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
523 THCS Bình An 02973854344 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
524 THCS Lình Huỳnh 0293789207 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
525 THCS Mỹ Hưng 02973746129 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
526 THCS Mỹ Lâm 02973890216 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
527 THCS Mỹ Phước 0977134818 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
528 THCS Mỹ Thuận 0988391265 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
529 THCS Sóc Sơn 02972465555 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
530 THCS Sơn Bình 0916811844 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
531 THCS Sơn Kiên 0978393901 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
532 THCS Thị Trấn 2973560067 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
533 THCS Thổ Sơn 02973706767 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
534 THCS Bình Giang 0985347603 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
535 THCS Hưng Yên 0773881279 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
536 THCS Nam Thái 02973882679 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
537 THCS Nam Thái A 0918566036 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
538 THCS Thị Trấn Thứ Ba 1 0989862662 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
539 THCS Thị Trấn Thứ Ba 2 0916387005 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
540 THCS Tây Yên 02973512008 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
541 THCS xã Tây Yên A 02973512072 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
542 THCS Đông Yên 0988852430 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
543 THCS Thuận Hòa 0839345552 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
544 THCS Thị trấn Thứ 11 0988988144 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
545 THCS Vân Khánh Đông 0949774815 thcsvankhanhdong@anminh.edu.vn
546 THCS Đông Hòa 0985968817 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
547 THCS Đông Hưng 0366897797 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
548 THCS Đông Hưng A 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
549 THCS Đông Hưng B 0833339984 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
550 THCS Đông Thạnh 0916661913 thcsdongthanh1@anminh.edu.vn
551 THCS Hòa Lợi 0849575377 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
552 THCS Mai Thị Hồng Hạnh 0915992286 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
553 THCS Nguyễn Văn Rỗ 0917421744 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
554 THCS Nguyễn Văn Thới 0917913162 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
555 THCS Ngọc Chúc 0919022480 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
556 THCS Thạnh Bình 0832353991 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
557 THCS Thạnh Hòa 0916779493 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
558 THCS Thạnh Hưng 02973821877 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
559 THCS Thạnh Phước 0382975774 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
560 THCS Vĩnh Phú 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
561 THCS Đường Xuồng 0916663474 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
562 THCS Thị Trấn Gò Quao 0918864983 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
563 THCS Vĩnh Hòa Hưng Nam 029732216003 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
564 THCS Vĩnh Phước A 02973661166 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
565 THCS Vĩnh Phước B 0902653444 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
566 THCS Vĩnh Tuy 0914276744 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
567 THCS Xã Định Hòa 02973826420 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
568 THCS Xã Thủy Liễu 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
569 THCS&THPT Vĩnh Bình Bắc 02973579026 9b.c3vbb@vinhthuan.edu.vn
570 THCS&THPT Vĩnh Hoà Hưng Bắc 02973825608 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
571 THCS&THPT Vĩnh Phong 0917639837 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
572 THCS&THPT Vĩnh Thắng 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
573 THCS&THPT Đông Thái 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
574 THCS&THPT Định An 9273667338 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
575 THCS&THPT Mong Thọ 0987032327 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
576 THCS&THPT Nguyễn Văn Xiện 0974976030 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
577 THCS&THPT Thới Quản 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
578 THCS&THPT Vân Khánh 02973543017 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
579 THCS&THPT Ba Hòn 0273.766688 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
580 THCS&THPT Bàn Tân Định 02973822265 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
581 THCS&THPT Bình Sơn 02973781031 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
582 THCS&THPT Hoà Hưng 02973641085 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
583 THCS&THPT Hòa Thuận 02973802555 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
584 THCS&THPT Kiên Hải 02973830054 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
585 THCS&THPT Long Thạnh 02973.822602 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
586 THCS&THPT Lại Sơn 02973689701 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
587 THCS&THPT Minh Thuận 02973568569 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
588 THCS&THPT Nam Thái Sơn 0977685899 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
589 THCS&THPT Nam Yên 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
590 THCS&THPT Nguyễn Hùng Hiệp 02973773456 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
591 THCS&THPT Phan Thị Ràng 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
592 THCS&THPT Thạnh Lộc 02973803678 danhanhvokg@gmail.com
593 THCS&THPT Thạnh Tây 0945888023 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
594 THCS&THPT U Minh Thượng 0913517913 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
595 THCS&THPT Vĩnh Hoà 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
596 THPT Vĩnh Thuận 02973829059 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
597 THPT Châu Thành 02973836065 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
598 Kiểm thử 0987576433 email@gmail.com
599 Trường Test 02 0329192355 test@gmail.com
600 THPT Phó Cơ Điều 02973777363 c3ttphocodieu.kiengiang@moet.edu.vn
601 THPT An Biên 02973880606 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
602 THPT An Minh 02973 884 011 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
603 THPT An Thới 02973844974 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
604 THPT Cây Dương 02973833360 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
605 THPT Dương Đông 02973996467 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
606 THPT Giồng Riềng 02973821035 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
607 THPT Gò Quao 02973824056 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
608 THPT Hòn Đất 0948281015 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
609 THPT Kiên Lương 02973853032 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
610 THPT Nguyễn Hùng Sơn 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
611 THPT Nguyễn Thần Hiến 0918156142 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
612 THPT Nguyễn Trung Trực 02973870490 c3nguyentrungtruc.kiengiang@moet.edu.vn
613 THPT Ngô Sĩ Liên 02973866009 Nghihnp.k2012@gmail.com
614 THPT Phú Quốc 02973846094 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
615 THPT Sóc Sơn 1234567890 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
616 THPT Thoại Ngọc Hầu 02978655799 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
617 THPT Thạnh Đông 0982057715 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
618 THPT Tân Hiệp 02973834130 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
619 THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt 02973775996 tuyensinh.huongvietedm@huongviet.com
620 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận (+84) 02973.829.288 pgd@vinhthuan.edu.vn
621 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh Thượng 02973.883.848 pgduminhthuong.kiengiang@moet.edu.vn
622 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phú Quốc 0297 3846 081 pgdphuquoc@edu.viettel.vn
623 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá 0297 3863 463 pgdrachgia@edu.viettel.vn
624 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gò Quao 0773824037 pgdgoquao.kiengiang@moet.edu.vn
625 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòn Đất 0981.212.696 pgdhondat.kiengiang@moet.edu.vn
626 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hiệp 0773.834.132 pgdtanhiep.kiengiang@moet.edu.vn
627 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Minh 0 pgdanminh@gmail.com
628 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiên Lương 0297 3863 463 pgdkienluong@edu.viettel.vn
629 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giang Thành 02973760667 giangthanh.kiengiang@moet.edu.vn
630 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiên Hải 0773.830207 pgdkienhai@gmail.com
631 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giồng Riềng 0938766977 pgdgiongrieng.kiengiang@moet.edu.vn
632 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên 02973 852 094 pgdthixahatien.kiengiang@moet.edu.vn
633 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên 0773.881017 pgdanbien.kiengiang@moet.edu.vn
634 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành 0297 3836 018 pgdchauthanh.kiengiang@moet.edu.vn
635 Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang 02973862680 phongktkd.sokiengiang@moet.edu.vn